Search found 2 matches

by choisukwon
Mon Dec 17, 2018 1:47 am
Forum: 수업 게시판
Topic: [2018-2 시스템프로그래밍] 기말과제 발표, 최석원, 201321279
Replies: 0
Views: 5705

[2018-2 시스템프로그래밍] 기말과제 발표, 최석원, 201321279

[2018-2 시스템프로그래밍] 기말과제 발표, 최석원, 201321279

메시지큐를 이용하여 만든 1:1 채팅 프로그램입니다.
final-client1과 final-client2 두가지를 이용하여 두 프로세스가 대화를 하도록 만들었습니다.

깃허브 주소 : https://github.com/choisukwon/final_project
by choisukwon
Mon Dec 10, 2018 10:46 pm
Forum: 수업 게시판
Topic: [2018-2 시스템프로그래밍] 기말과제 제안, 최석원, 201321279
Replies: 0
Views: 335

[2018-2 시스템프로그래밍] 기말과제 제안, 최석원, 201321279

[2018-2 시스템프로그래밍] 기말과제 제안, 최석원, 201321279

감사합니다.